Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 7 fővel tartotta meg ülését.


  1.)
  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és
  önkormányzati intézkedéseiről                         Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
  fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. (A
  beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók
  menüpont alatt olvasható).                           2.)
  Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról               Farkas Imre, a Gödöllői Rendőrkapitányság rendőrezredese beszámolt
  a rendőrkapitányság 2012-ben végzett munkájáról. Csömörön tavaly 299
  bűncselekmény történt, ebből 169 az Auchan területén, amelyek közül a legtöbbet
  a közrend és a személyi javak ellen követtek el. Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
  felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy hasznos volna, ha a polgárőrség munkáját
  szakmai továbbképzések keretében segítenék.
  Boross Jenő,
  a Népjóléti Bizottság elnökhelyettese azt kérte, hogy azokban
  a gyermekvédelmi ügyekben, amelyekben a Szociális Alapszolgáltató Központ kéri
  a rendőrség segítségét, az intézmény kapjon visszajelzést az ügyek kimenetelét
  illetően.  A képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal
  egyhangúlag elfogadta.                                        3.)
  A Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai asszisztense bérének átvállalása és  Az
  általános iskola, a zeneiskola költségeinek átvállalása és a csömöri gyerekek
  állami oktatásának, nevelésének a települési közösség által történő ellenőrzése  Fábri István polgármester elmondta, hogy az
  oktatási intézmények államosítása során kialakult teljes bizonytalanság,
  szervezetlenség, kapkodás, nem csak itt helyben, hanem az egész országban
  jellemző. A csömöri intézmények első szomorú tapasztalatai: kevesebb a juttatás
  a csömöri tanároknak, több szülői kedvezmény veszélybe került, a helyi
  iskolások plusz képzései megkérdőjeleződtek, elmaradt az iskolatej.  A
  képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  a.)
  A képviselő-testület a Mátyás Király Általános iskola részére 2013. április
  1-jétől 2013. június 15-ig biztosítja a részmunkaidős pedagógiai asszisztens
  megbízási díját.  b.)
  A képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy tételesen vizsgálja
  felül a helyi általános iskola és zeneiskola fenntartása, ill. működtetése
  kapcsán felmerülő költségeket, és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a
  költségek finanszírozásának megosztására.  c.)
  Csömör Nagyközség Önkormányzata kezdeményezte
  a Mátyás Király Általános Iskolában intézményi tanács létrehozását, és megbízta
  a polgármestert a miniszteri rendeletben foglalt szereplők megkeresésével.  (A témáról bővebben
  lapunk márciusi számában olvashattak, a cikk ‒ Iskolaállamosítás: egyelőre
  mindenki rosszul jár ‒ megtalálható a www. csomor.hu weboldalon is.)     4.)
  A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme  Mátyás Sándor, a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány elnöke és  Fábián
  Pál
  titkár ismertette az alapítvány szorult anyagi helyzetét, amely  a Kommunizmus áldozatai  emlékmű készítésére felvett svájci frank
  alapú banki hitel mára többszörösére nőtt törlesztőrészlete miatt alakult ki. Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság
  elnöke, az előterjesztésben eredetileg feltüntetett 500 ezer Ft helyett még további
  1 millió Ft támogatásra tett javaslatot.  A testület 4 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta a
  javaslatot.     5.)
  Sinka István kopjafa helyreállítása és emléktáblák kihelyezése            2004-ben a Csömöri Polgári Liga a Csömörön is élt
  neves népi író, Sinka István
  tiszteletére kopjafát állított a Polgármesteri Hivatal előtti parkban. A
  kopjafa mára rossz állapotba került, szükségessé vált a felújítása. Fábri István polgármestert javasolta,
  hogy kopjafa felújítási költségeit az önkormányzat finanszírozza.  A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag
  megszavazta a kopjafa felújítását, valamint két emléktábla elhelyezését is, a
  munkálatokra 250 000 Ft-ot biztosítva.     6.)
  Személyi változások a Polgármesteri Hivatalban                                  Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a járási
  hivatal létrehozásával három kolléga ugyan helyben maradt, de már a járáshoz
  tartozva látják el feladataikat. A korábbi műszaki osztálytól is elkerült egy munkatárs,
  aki a gödöllői jegyző vezetése alatt, de helyben intézi az építéshatósági
  ügyeket, illetve egy hivatali dolgozó nyugdíjba vonult.  Fábri
  István
  polgármester elmondta, hogy a hivatalnak egy szabad státusza van,
  amelyre pályázat útján beruházási ügyintézőt vesznek fel. A testületnek két új
  kolléga mutatkozott be: Fabók Katalin,
  aki korábban szakmai gyakorlatát töltötte a hivatalnál, januártól pedig megbízási
  szerződéssel segíti a kommunikációs vezető munkáját, és Vadász László, aki egy nyugdíjba  vonult kolléga ipari, kereskedelmi,
  birtokvédelmi, valamint állat- és növényvédelmi szakfeladatait vette át.     7.)
  Lakossági kérelem pótkisajátításra a Rét utcai (3-as számú) bekötőút építése
  kapcsán  A 3-as számú bekötőút mellé tervezett mezőgazdasági földút
  kialakítása a kereszteződésekben ki nem sajátított területeket is érint.  A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
  döntött arról,  hogy az érintett
  területek tulajdonosainak kérésére elvégezteti a területek kimérését.                                 A
  következő napirendi ponttól a testület 6 fővel folytatta ülését.     8.)
  Isaszegi Honvédszobor helyreállításának támogatása               A
  Gödöllői Kistérségben, Isaszegen található az 1848‒49-es forradalom és
  szabadságharc egyik leghíresebb ütközetének emlékszobra. A mintegy 110 éves emlékmű
  jelentős felújításra szorul. A teljes rekonstrukció közel 6 millió forintba
  kerül, finanszírozására közadakozás-gyűjtési akciót indított az isaszegi
  önkormányzat. Fábri István
  polgármester elmondta, a szobor rekonstrukciója nem csak a szűken vett kistérség,
  hanem az egész ország érdeke.  A
  képviselő-testület 6 igen szavazattal 100 ezer Ft hozzájárulást szavazott  meg a szobor felújításának munkálataihoz.     9.)
  Javaslat a közbiztonsági járőrszolgálatra vonatkozó szerződés
  meghosszabbítására  Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta,
  hogy a közrend javítása érdekében a Relic-Őr Kft.-t éjszakai járőrözési
  feladatokkal bízza meg az önkormányzat, amely havi 298 000  forint plusz kiadást jelentene. Fábri
  István
  polgármester elmondta, hogy bár az éjszakai utcai járőrözés a
  rendőrség kompetenciája, ugyanakkor a Relic-Őr Kft. a település kiemelt
  közterületein jelenleg is ellát hasonlófeladatot, ezért azt javasolta, hogy a
  meglévő szerződés összegét növeljék meg 10%-kal, melynek révén lehetővé válna,
  hogy az eddig nem őrzött két terület, a HÉV környéke és az idén elkészülő
  Pataksétány éjszakai őrzését is ellássák.  A polgármester javaslatát a képviselő-testület 4
  igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.                      10.)
  Intézményi helyiségek hosszú távú bérbeadása                                    Dr. Katona Péter
  jegyző felhívta
  a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, intézményi helyiségek bérbeadására
  vonatkozó szabályozás nem szolgálja megfelelően a piaci igények kielégítését. Fábri István polgármester elmondta, hogy
  a jelenleg szervezés alatt álló „Tudásod a jövő" idegennyelv-és informatikai képzési
  program csömöri elindítására eddig több mint négyszázan jelentkeztek, de a
  nyelviskolákkal való szerződéskötés egyik legfőbb gátja a jelenlegi
  terembérleti konstrukció.Eigler Tamás
  képviselő hozzátette, a nyelvtanfolyam helyben való elindítása az egész
  település érdeke, ezért fontos lenne, hogy az önkormányzat az eddigieknél
  rugalmasabban kezelje a terembérleti igényeket.  A
  képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a polgármester és az
  intézményvezetők együttes hatáskörébe utaltaaz intézményi helyiségek bérleti
  díjának megállapítását..     11.)
  Csömör Nagyközség Önkormányzata települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
  rendeletének módosítása  Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
  elnöke a lakossági szemétdíj összegét meghatározó rendelet módosítását kérte,
  mely alapján 2013. április 1-jétől 4,2%-os szemétszállítási díjemelés lépne
  érvénybe.  A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosítást
  egyhangúlag elfogadta.                                       12.)
  A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata                      A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
  elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát,
  amely 2013. április 1-jei hatállyal lép életbe.                                                               13.)
  A 2013. évi belső ellenőrzésekre költségvetési összeg megállapítása                          Az önkormányzat belső ellenőrzését 2012-ben a
  Gödöllői Kistérségi Társulás megbízásának keretében a Vincent Auditor Kft.
  látta el. 2013-tól az önkormányzatoknak a feladatot önállóan kell megoldaniuk,
  ezért Csömör az idei költségvetésben 500 ezer Ft+áfa összeget különített el
  ennek finanszírozárára. A belső ellenőrzési feladatok ellátására több
  árajánlatot kér be az önkormányzat.  A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal
  egyhangúlag elfogadta.     14.)
  A 2012. évi belső ellenőrzési jelentések megvitatása    Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a 2012. évi belső
  ellenőrzési jelentéseket, melyek alapján két kiegészítést kell végrehajtani. Az
  egyik a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének kiegészítése és a belső ellenőrzési
  kontrollrendszer szabályzatának aktualizálása, a másik pedig a gépjármű
  menetlevelek üzemanyagszámlához való hozzárendelése, illetve annak kidolgozása,
  hogy az üzemanyagszámlákat átutalással fizethessék ki.  A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal
  egyhangúlag elfogadta.     15.)
  Kérelem csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez               A Procter & Gamble Hyginett Kft. megbízásából a
  Pelikán Tervező Kft. végzi a gyár csapadékvíz-elvezető rendszerének
  megtervezését. A cél az, hogy a gyár területén összegyűlt csapadékvizet telken
  belüli tározókba gyűjtsék, illetve a Csömöri patakba vezessék. A tervezőiroda
  által készített műszaki javaslatokhoz a képviselő-testület elvi hozzájárulását
  adta. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az engedélyezési tervek
  benyújtását és egyeztetését követően a csapadékvíz-elvezetés engedélyezéséhez a
  tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adja meg, és járuljon hozzá a tervek
  megvalósításához.  A testület a határozati javaslatot 6 igen
  szavazattal, egyhangúlag elfogadta.                             16.)
  Tulajdonosi hozzájárulás gázvezeték építéséhez  Tihanyi Ferenc képviselő ismertette, hogy a Magyar Gáz Tranzit
  Zrt. és az OTF Zrt. Magyarország és Szlovákia között (Vecsés-Balassagyarmat)
  DN800, PN75 földgázszállító vezetőket kíván létesíteni. A vezetékkel érintett
  területek között Csömör nem szerepel, de Gödöllő igen, ahol egy erdő művelésű
  ingatlanban Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonrésze van, így a
  gázvezeték kiépítéséhez az
  önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása szükséges.  A képviselő-testület 6 igen szavazattal
  felhatalmazta a polgármestert, hogy a gázvezeték építésével kapcsolatban benyújtott
  elhelyezési és kártalanítási megállapodást aláírja.     17.)
  A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. közbeszerzés eljárására
  döntéshozó kijelölése  A 100%-os önkormányzati tulajdonú Sport Kft. TAO-s
  pályázaton közel 25 millió forintot nyert a csarnok felújítására, melyhez az
  önerőt az önkormányzat 7,8 millió forint összegben biztosította az idei
  költségvetésből. A felújítás közbeszerzési eljárás köteles.  A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
  döntött a közbeszerzési eljáráshoz szükséges bíráló bizottság, valamint a
  döntéshozó testület tagjainak kijelölésében.     18.)
  Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései      Boross              Jenő képviselő beszámolt a február 26-án, az iskolai
  közétkeztetésről tartott egyeztetésről, melyen a Sodexo képviselője mellett néhány
  szülő is  részt vett. A képviselő javasolta,
  hogy az általános iskola étkezőjének megnövelésére az önkormányzat kérjen be
  árajánlatot.  Fábri István összefoglalta a képviselőknek a közterületi
  fejlesztések aktuális állapotát: az Erzsébet utcai munkálatok húsvétra
  befejeződnek, ezt követően pedig az átmenő teherautó-forgalmat is jelentősen
  csökkenti az önkormányzat. A  Csömöri út felújításánál
  jelentős problémát okoz az, hogy a T-Com kábelfektetési szabálytalanságot
  követett el, ráadásul  a 2,5 millió
  forintos kábeláthelyezési költséget az önkormányzatra próbálja hárítani.     - Zárt ülés -  1.) A Csömöri-patak
  völgyében erdőterület megvásárlása - forrás oldal  Csömör Nagyközség Önkormányzatának
  Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a jegyző ellenjegyzése
  mellett, hogy az adás-vételekre vonatkozó szerződéseket előkészítse és aláírja.


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás