Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.


  1.)
  Himnusz - az év első képviselő-testületi ülésének alkalmából  A képviselők a
  Himnusz eléneklésével nyitották meg az év első testületi ülését.     2.) Tájékoztató
  az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
  ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
  intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók -
  Települési krónika
   menüpontjában olvasható).     3.)
  Rendelettervezet a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a
  fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  elmondta, hogy a szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni, mértékét a
  törvény határozza meg, de erről önkormányzati rendeletet kell megalkotni. A
  személyi díjakat a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője egyénre
  szabottan határozza meg, de ennek összege nem haladhatja meg a térítési díj
  összegét. A szociális étkeztetést biztosító új szolgáltató jóval kedvezőbb árakon
  biztosítja az étkeztetést, ennek megfelelően a személyi díjak csökkenthetők.  A képviselők 9 igen
  szavazattal elfogadták a rendelettervezetet.     4.) Rendelettervezet a
  gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  beszámolt arról, hogy a gyermekétkeztetést biztosító Sodexo Magyarország Kft.
  által megállapított nyersanyagköltség egy főre jutó összege kedvezőbb, mint a
  Junior Vendéglátó Zrt. által 2012-ben szolgáltatott nyersanyagköltség, ezért az
  igénybevevők részére az óvoda esetében 23 %-kal, az iskola esetében pedig több
  mint 30%-kal kedvezőbb térítési díjakat lehet meghatározni.  A testület 9 igen szavazattal elfogadta a
  térítési díjak csökkentését.     5.) A Gödöllői Járási Hivatal vezetőjének
  bemutatkozása  A
  Gödöllői Járási Hivatal vezetője, dr.
  Urbanics Gábor
  a térség települései közül a csömöri képviselőknek
  mutatkozott be először. A hivatalvezető elmondta, a járási rendszer, illetve az
  ügyfélfogadás január 2-ától működik, de még személyi, ingatlan, tárgyi és
  jogszabályi nehézségekkel küzdenek. Ezeket próbálják úgy kezelni, hogy az
  ügyfelek semmit ne érezzenek meg ebből. A közigazgatásban az ügyfélszolgálat
  prioritást élvez, a hivatalvezető célja az, hogy az ügyfelek a lehető legrugalmasabb
  ügyintézésben részesüljenek a járási rendszerben. Mindkét fél, a járási
  hivatalvezető, valamint dr. Katona Péter jegyző is kiemelte, hogy a két hivatal jó
  munkakapcsolatot tudott kialakítani.     6.) A Relic-Őr Kft. felajánlása
  jelzőrendszeres szolgáltatásra  Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
  elnöke elmondta, hogy a Relic-Őr Kft. jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatás
  településen való kiépítésére 50 db ehhez szükséges készüléket ajánl fel az
  önkormányzatnak rászorultság szerinti szétosztásra. A bizottság nem tud éves
  szinten 1 680 000 Ft-ot biztosítani a készülékek havi díjára, így
  azok átvételét nem támogatják. Pásztor
  Sándor
  , az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet
  arra, hogy félreértés történhetett, mert a cég felajánlásában nem szerepel az,
  hogy a havi díjat az önkormányzatnak kellene átvállalnia. Fábri István polgármester javasolta az ügy felülvizsgálatát.     7-8-9-10.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzatának 2013. évi költségvetési tervezete  Az
  Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez  A
  Népjóléti Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez  Az
  Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez  A
  képviselő-testület a napirendi pontokat együttesen tárgyalta.  A
  képviselők elfogadták a 2013. évi költségvetés főbb számait, a részletekről és
  a végleges költségvetésről februárban döntenek majd. Csömör 1,5 milliárd
  forinttal gazdálkodhat: az állam teljes egészében elvonja az SZJA-bevételeket,
  a gépjárműadó-bevételből pedig 60%-ot. Az állami támogatás 194 millióval
  kevesebb lesz a tavalyi évhez képest. Összesen 239 millióval csökken az állami
  normatíva, igaz, az iskolák államosítása miatt a kiadási oldal is kevesebb lesz
  200 millió forinttal. Eigler Tamás, a
  Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, az elmúlt két
  évben sikerült a költségvetést egyensúlyba hozni, ennek köszönhetően 2013-ban
  először nyílik lehetőség arra, hogy hitel felvétele (likviditási, rulírozó
  hitel) nélkül működtessék az önkormányzatot.  A
  képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2013. évi
  költségvetés fő számait.     11.) Kérelem a Kati
  Zöldség-Gyümölcs bolt bérleti díjával kapcsolatban  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozási Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kossuth
  utcában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője váratlanul elhunyt, férje
  pedig az ott működtetett zöldség-gyümölcs bolt bezárására kényszerült, ezért
  kérelmezte a bérleti díj fizetésének szüneteltetését.  A
  képviselők 6 igen, 1 tartózkodás mellett engedélyezték a bérleti díj
  fizetésének szüneteltetését.     12.) 103/2012. (VII.5.) Kt.
  határozattal kapcsolatos kérelem, Ady Endre utcai lakás nyílászáró csere  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, az Ady Endre utcai önkormányzati
  bérlakás bérlője korábban kérelmet adott be, hogy a nyílászárók cseréjének
  összegéhez az önkormányzat járuljon hozzá. Akkor a csere összegének 50%-ának
  átvállalásához hozzájárult a testület úgy, hogy a bérlő azt lelakhatja. A bérlő
  újabb kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mert plusz költségei merültek fel
  és ezek teljes kifizetését kérte.  A
  képviselő-testület a kérelmet 6 igen, 1 tartózkodás mellett elutasította.     13.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása az önkormányzat
  tulajdonában lévő hirdetési felületek, ajándéktárgyak, kiadványok árainak
  meghatározására  Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy korábban
  a testület úgy döntött, hogy a Csömör Nagyközség jelképeit, logóját tartalmazó
  kereskedelmi termékek, ezen felül a kiadványok és hirdetési felületek
  ármegállapítási hatáskörét a pénzügyi bizottságra ruházza át. Ezen termékek
  árának megállapítása azonban több esetben nagyobb időbeli rugalmasságot
  igényel, mint amit a havonkénti bizottsági üléssel el lehet érni, így javasolt
  az értékesítési feltételek és ármegállapítás jogkörének a polgármesterre való
  átruházása úgy, hogy beszámolási kötelezettsége lesz a Pénzügyi, Ellenőrző és
  Vállalkozási Bizottság felé.  A
  képviselők az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.     14.) Konyhai álláshelyek
  megszüntetése  Fábri István polgármester elmondta, hogy
  januártól új szolgáltatóval kötött közétkeztetési szerződést az önkormányzat,
  aki az iskolában nem főzőkonyhát, hanem tálalókonyhát üzemeltet. Az 5 álláshelyből
  2,5-et átvett a Sodexo Magyarország Kft., fél álláshelyet pedig az iskolában a
  portaszolgálat feladatainak kisegítésére hoztak létre. Két dolgozó álláshelyét
  azonban meg kell szüntetni. Boross Jenő képviselő
  javasolta, hogy ha a többi intézményben státuszbővítés lesz, akkor az álláshely
  ellátására vonatkozó megfelelés esetén vegyék számításba a két dolgozót.  A
  testület 7 igen szavazattal megszüntette a két álláshelyet.     15.) Óvodabővítéshez
  közbeszerzési szakértő kiválasztása  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt
  arról, hogy az óvodabővítés közbeszerzési eljárásának lefolytatására
  közbeszerzési szakértőt kell kiválasztani. A feladatok ellátására három árajánlat
  érkezett be.  A
  képviselők 7 igen szavazattal a Procura Consulting Kft.-t választották ki.     16.) Laki utcai óvoda bővítéséhez
  projektmenedzsmenti feladatokat végző cég kiválasztása  Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy a
  Laki utcai óvodabővítés projektmenedzsmenti feladatainak ellátására három
  cégtől kértek be árajánlatot.  A
  testület 7 igen szavazattal az Econoserve Pályázati Kft.-t bízta meg a
  feladattal.     17.) Hozzájárulás a 3-as számú
  bekötőút építéséhez  Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy
  korábban a testület úgy döntött, hogy a Laki sarki kereszteződésbe körforgalmat
  épít, illetve a 444. helyrajzi számú területre buszfordulót épít. A mostani
  határozattal a testület hozzájárulna ahhoz, hogy a munkák elkezdődhessenek.  A
  képviselők 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.     18.) Csömör-M0-s 65. km
  szelvényben létesíteni kívánt komplex pihenőhely kapcsán szükséges TSZT
  elfogadása  Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta,
  hogy a pihenőhely engedélyezési terveinek építésjogi feltételeihez szükség van
  a Településszerkezeti Terv módosítására.  A
  testület 7 igen szavazattal módosította a településszerkezeti tervet.     19.) Csömör-M0-s 65. km
  szelvényben létesíteni kívánt komplex pihenőhely kapcsán szükséges HÉSZ és SZT
  elfogadása  Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta,
  hogy a pihenőhely engedélyezési terveinek építésjogi feltételeihez szükség van
  a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítására, de azért kell
  külön szavazni ezekről, mert ezek módosításához rendelet szükséges.  A
  testület 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.     20.) A „Legszebb virágos utca"
  kitüntetésről szóló rendelet megalkotása, korábbi rendeletek hatályon kívül
  helyezése  Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy két, a
  falu szépítéséről szóló, az előző önkormányzat által megalkotott rendeletet
  felülvizsgálta a bizottság. A két rendelet ugyanazt a célt szolgálja, ezért A
  falu szépítéséért és A legszebb virágos utca kitüntetést javasolják összevonni,
  hogy emeljék az elismerés rangját. Ehhez az egyik rendeletet hatályon kívül
  kell helyezni, a másikat pedig újraszabályozni.  A
  képviselők 7 igen szavazattal támogatták a javaslatot.     21.) Változások átvezetése a
  Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és a Csömöri Sport Kft.
  cégiratain  Fábri István polgármester elmondta, hogy a
  cégtörvény módosítása miatt szükséges a két sport kft. cégirataiba a tagok és a
  vezető tisztségviselőinek adatait bejelenteni.  A
  testület 7 igen szavazattal hozzájárult a cégiratok módosításához.     22.) Az általános iskola és a
  sportcsarnok energetikai korszerűsítésére pályázati önrész biztosítása  Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
  hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Mátyás Király Általános Iskola és a
  Csömöri Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítésére. A tervezett
  beruházás összköltsége 400 millió forint, ebből az önerő összege 60 millió
  forint. Az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás
  elnyerése esetén a szükséges önerőt biztosítja.  A
  képviselők 7 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárultak az önerő
  költségvetésben való elkülönítésére.     23.) KEOP közvilágítási energiatakarékossági
  pályázathoz szándéknyilatkozat  Dr. Katona Péter elmondta, hogy lehetőség van egy
  energiatakarékossági pályázaton indulni, melyen 100 millió forint támogatást lehet
  elnyerni a közvilágítás LED-es technológiára való átállításához. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi,
  Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke szerint a LED-technológia kb. 5-6
  évig működik, utána cserélni kellene az izzókat, ismét 100 millió forintért, és
  ezt az összeget a működés alatt nem lehet megtakarítani.  A
  testület 6 nem, 1 tartózkodás mellett elutasították az előterjesztést.     24.)
  Átvezetési kérelem dr. Szarka Zsuzsanna és Társa cégiratain  Dr. Szarka Zsuzsanna elmondta, hogy 1995-ben cége
  szerződést kötött az önkormányzattal az orvosi rendelő használatára, amit
  telephelyként használ. A cégtörvény módosítása miatt az adatokat át kell
  vezetni a cégpapírokra.  A
  képviselők 6 igen, 1 tartózkodás mellett hozzájárultak az orvosi rendelő
  telephelyként való feltüntetéséhez.     25.) Képviselők, hivatali vezetők
  közérdekű bejelentései  Fábri István polgármester elmondta, hogy
  lehetőség adódott egy pályázaton való induláshoz, mellyel a Szlovák Ház
  felújítására és fejlesztésére kapnának támogatást. Az önkormányzatnak, mint az
  épület tulajdonosának nyilatkozatot kell tennie, hogy a támogatás elnyerése
  esetén a szlovák csoportok 10 évig használhatják az épületet.  Biró Attila felhívta a figyelmet arra, hogy
  a 3-as számú bekötőút kezelésére a Községgondnokság nincs felkészülve.
  Javasolta a Közútkezelő kezelésébe átadni az utat. Az alpolgármester
  tájékoztatta a képviselőket arról, hogy tavasszal elkezdődik a Kálvária-erdő
  lékes felújítása. A kivágott fák helyett hárs és juharfákat telepítenek.
  Ugyanilyen módszerrel ősszel a Szedervölgyi-erdőt kezdik felújítani, ott
  akáccal telepítik vissza az erdőt.     - Zárt ülés -  1.)  A Csömöri út közbeszerzési eljárása eredményének
  megállapítása  Öt
  pályázó közül a vezetője révén csömöri kötődésű, isaszegi telephelyű Scorpio
  Trans Kft. lett a közbeszerzési pályázat nyertese.


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás