Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.) Tájékoztató
  az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
  ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
  intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók
  menüpontjában olvasható).     2.)
  Kacsóh Pongrác úti óvoda fűtéskorszerűsítése  Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy a
  Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya megvizsgálta és átalakíthatónak ítélte
  meg a Kacsóh Pongrác úti óvoda mobilóvodai részének villanyfűtését központi
  gázfűtésre. A villanyfűtésről gázfűtésre való átállást költséghatékonysági
  szempontok indokolják. A munkákat a Csömöri Községgondnokság el tudja végezni.  A
  képviselők 9 igen szavazattal döntöttek a fűtés korszerűsítéséről.     3.) Javaslat a közterületeken
  végzendő közbiztonsági járőrszolgálatra vonatkozó szerződés meghosszabbítására  Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a korábban 3 hónap próbaidőre,
  a Relic-Őr Kft.-vel éjszakai közbiztonsági járőrszolgálatra kötött szerződés
  hatékonynak és eredményesnek bizonyult, ezért a bizottság javasolja a szerződés
  meghosszabbítását 2013. március 14-ig, a téli időszakra tekintettel a hétvégi
  (péntek-szombat-vasárnap) napokra. A járőrök jelenléte visszatartó erővel bír,
  a kiemelt, frekventált közterületeken visszaesett a garázdaságok és a
  rongálások száma.  A
  testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.     4.) Támogatási kérelem emlékmű
  állításához a zsidó temetőben  Hantos Péter kérelmező beszámolt a
  képviselő-testületnek arról, hogy több csömöri és környékbeli civil 2011-ben
  kis csoportot alakított azzal a céllal, hogy számos, elhanyagolt zsidó temetőt
  rendbe tegyenek és karbantartsák ezeket. Így került sor 2012 júniusában a
  csömöri zsidó temetőre is, lelkes csapatuk 35 tagja önkéntes munkával
  megtisztította a temetőt, a ledőlt sírköveket a helyükre emelték és
  megtisztították, valamint rendbe tették a kerítést is, ami mellé tujákat
  ültettek. 2013-ban emlékhelyet szeretnének a temető közepén kialakítani, ennek
  anyagbeszerzéséhez kérnének az önkormányzattól 150 000 Ft
  támogatást.  A
  képviselők 9 igen szavazattal támogatták a kérelmet.     5.)
  Csömör, Árpád utca 86. szám alatti ingatlan ügye  Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette,
  hogy a képviselő-testület 2012. október 18-án úgy döntött, hogy az Árpád utca
  88. szám alatti ingatlanon lévő épületet elbontatja. Az ingatlant terhelő
  özvegyi jog jogosultja az özvegyi jogáról az önkormányzat javára ellenérték
  nélkül lemondott.  2010-ben
  az előző önkormányzat képviselő-testülete az Árpád utca 86. szám alatti
  tulajdonos ingatlancserére vonatkozó kérelmét támogatta, valamint a kérelmezett
  150 négyzetméter
  eladására ajánlatot tett. Értékbecslés nem történt, így a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozói Bizottság javasolta a két határozat visszavonását. Az ingatlan
  értékbecslését követően a képviselő-testület az ügyet újratárgyalja.  A
  képviselők 9 igen szavazattal visszavonták a korábbi határozatokat.     6.)
  Ingatlan bérbeadása rádióadó felszerelése céljából  Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
  hogy 2011-ben a képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telenor Zrt.-nek
  bérbe ad 10 m²
  alapterületű ingatlant rádióadó felszerelésére, 300 000 Ft/év bérleti díj
  ellenében. A Telenor Zrt. a bázisállomás telepítési folyamatát időközben
  leállította, és egyelőre nem tervezi annak kiépítését.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal az ingatlan 2011. december 1-jei
  bérbeadására vonatkozó határozatát visszavonta.  7.) Középhegy úti ingatlanok
  átsorolási kérelme  Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy
  hét Középhegy úti ingatlantulajdonos kérelmezte ingatlanuk belterületbe
  vonását. Ennek feltétele, hogy az ingatlanok előtt elkészüljön az út, ennek
  költségeihez öt ingatlantulajdonos befizette a hozzájárulást, kettő azonban
  nem. A földhivatal szerint a belterületbe vonás megvalósítható úgy is, hogy a
  hozzájárulást befizető ingatlantulajdonosok telkeit vonják belterületbe, a két
  másik ingatlan belterületi üdülőövezeti minősítésű lesz.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.     8.)
  Településrendezési tervek módosítása ellen fellebbezési kérelem  Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a
  testületet arról, hogy az M0-s útgyűrű komplex pihenőhely 65 km szelvényben kialakítása
  érdekében készült szabályozási terv és a szükséges településrendezési tervek
  módosítása ellen fellebbezést adtak be. Eigler
  Tamás
  képviselő javasolta a döntés elnapolását a jogi vonatkozások minden
  részletének tisztázására.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.     9.)
  Tájékoztató a helyi hulladék-lerakóhely III. negyedévi ellenőrzéséről  Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok
  beszámolt arról, hogy a helyi hulladéklerakó negyedéves vizsgálatánál felkérték
  dr. Bándi Gyula környezetvédelmi
  jogászt a terület ellenőrzésében való részvételre. A szakember jogi szempontból
  megfelelőnek találta a telep működését, és tájékoztatta a képviselőket a jövő
  évi várható hulladékgazdálkodási változásokról. Az új törvény szerint központi
  árakat szab a kormány, emelkedik a hulladéklerakási járulék, így dr. Bándi Gyula elképzelhetetlennek
  tartja az új szabályozás szerinti működést a lakossági szemétdíjak emelkedése
  nélkül.     10.)
  Csömör Ifjúságáért Közalapítvány tevékenysége  Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport-
  és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy jó ideje szünetel a Csömör Ifjúságáért
  Közalapítvány tevékenysége, így működése - amely során a korábbi években többször
  is tapasztalhattak szabálytalanságot - már nem indokolt. Működtetése, az
  adminisztratív feladatok ellátása jelentős kiadást jelent az önkormányzatnak,
  ezért célszerű lenne a közalapítvány megszüntetése. Javasolta, hogy az általuk
  támogatott területeket - a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő
  eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és
  sportprogramok szervezése - átgondolt formában a Csömöri Kulturális
  Közalapítvány feladatai közé sorolják át.  A
  képviselő-testület 9 szavazattal úgy döntött, elfogadja a határozatot, és a
  Csömör Ifjúságáért Közalapítvány teljes vagyonát a Csömöri Kulturális
  Közalapítvány támogatására fordítja.     11.)
  Csömör díszpolgára cím és Csömör Községért emlékérem alapításáról és
  adományozásáról szóló rendelet módosítása  Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy bár korábban a testület
  megalkotta a díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem adományozásáról
  szóló rendeletet, de úgy szükséges módosítani, hogy pontosan le kell írni, hogy
  kinek adományozhatja a testület ezeket az elismeréseket.  A
  képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a javaslatot kisebb szövegbéli
  változtatással elfogadta.     12.)
  Közvilágítás fejlesztése egyes rosszul ellátott településrészeken, illetve
  közösségi helyeken  Fábri István polgármester közvilágítás
  fejlesztésére vonatkozó előterjesztést nyújtott be, mely szerint három
  településrészen helyeznének el lámpatesteket a közvilágítás javítására: a
  Vágóhíd utcában, a játszótér környékén egy, a Tinódi utcában kettő, míg az
  Emlékmű közben (volt Temető köz) szintén két lámpatestet. Ez utóbbinál a
  közvilágítás hiánya és az út rendkívül rossz állapota miatt méltatlan állapotok
  uralkodnak, így útstabilizálási munkákat is végeznek.  A
  képviselő-testület 9 szavazattal egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, és
  1 415 000 forintot különített el a fejlesztésre.     13.)
  Költségvetési előirányzat módosítása  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetési előirányzat
  módosítására általában akkor van szükség, ha eltér a tervezet a megvalósult
  költségvetési számoktól. A mostani helyzetben azért vált szükségessé a
  módosítás, mert jelentős, 39 millió forintos plusz bevétele van az
  önkormányzatnak, amelyek a gépjárműadóból, iparűzési adóból és a telekadóból
  származnak. Dr. Katona Péter jegyző
  hozzátette, a plusz adóbevételek a hivatal munkatársai kiemelkedő
  többletmunkájának is köszönhetők. Az idei évben több pert is megnyert az
  önkormányzat, a megnyert perköltségek is több milliós bevételt jelentenek. A
  jegyző javaslatot tett arra, hogy a hivatali dolgozóknak egy havi jutalomkeretet
  biztosítsanak, amelyet munkájukhoz mérten, differenciáltan kapnának meg. A
  pénzügyi bizottság áttekintette a többi önkormányzati intézmény helyzetét is,
  és javaslatot tett két alacsony létszámú, de jól teljesítő intézmény, a
  művelődési ház és a könyvtár dolgozóinak is jutalomkeret megállapítására. A többi
  intézmény az év végi jutalmakat kigazdálkodta alkalmazottai számára.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag döntött a költségvetési
  előirányzat módosításáról és a jutalomkeret megállapításáról.     14.)
  Polgármester, alpolgármester jutalmazása  Fábri István polgármester és Biró Attila
  alpolgármester az érintettségükre hivatkozva elhagyta az üléstermet.  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a polgármester és az
  alpolgármester feszített munkatempójának köszönhetően az önkormányzat
  gazdálkodása stabilizálódott, nincs szükség átmeneti hitelek felhasználására,
  és a költségek ésszerű visszafogása is hozzájárult a pénzügyi stabilizációhoz.
  A pénzügyi és az ügyrendi bizottság együttesen azt a javaslatot teszi, hogy a
  gazdálkodás és a jogi állapotok rendezéséért a testület szavazza meg egy havi
  bérüket jutalomként.  A
  képviselők 7 igen szavazattal támogatták a javaslatot.     15.) Tájékoztató Csömör
  Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakításáról  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatást
  adott arról, hogy jövőre alapvetően megváltozik az önkormányzatok
  finanszírozása. Az állami támogatásnak négy fő eleme lesz: település
  igazgatására, üzemeltetésére, az óvodára, a szociális intézményekre, valamint a
  közművelődésre adnak hozzájárulást. A szociális feladatokra nyújtott támogatás
  hasonló lesz a 2012. évihez. Közművelődési feladatokra a tényleges kiadáshoz
  képest jóval alacsonyabb lesz a bevétel. Teljes mértékben megszűnik az
  általános iskola és a zeneiskola állami támogatása, de a dologi kiadások és a
  technikai személyzet fenntartása önkormányzati feladat marad. Az óvodai ellátás
  támogatásánál növekszik majd a bevétel az eddigi adatok szerint. A település
  működtetésére, hivatali és testületi feladatokra várhatóan kevesebb normatív
  támogatást kap a település. Elvonják a személyi jövedelemadó eddig helyben
  maradó 8%-át és a gépjárműadó 60%-át.     16.)
  Menyhárt Bt. bérleti díjra vonatkozó kérelme  Eigler
  Tamás
  képviselő,
  a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a
  Menyhárt Bt. tulajdonosa kérelmezte bérleti szerződése dátumának módosítását,
  2012. október 1-ről 2012. július 1-jei időpontra, arra hivatkozva, hogy a
  kisebb alapterületű bérleményt május hónaptól használja.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal helyt adott a kérelemnek.     17.)
  Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzés, és plusz egy ellenőrzési nap
  felhasználására  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt
  arról, hogy az önkormányzat belső ellenőrzése 2012-ben a Gödöllői Kistérségi
  Társulás keretében valósult meg, állami finanszírozással. A belső ellenőrzéssel
  megbízott cég értesítette az önkormányzatot, hogy maradt még szabad kapacitás
  év végéig, amelyből Csömörre egy helyszíni ellenőrzési nap jut, és javaslatot
  tett az ellenőrzés témájára is. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
  a gépjárműhasználat ellenőrzését javasolta.  A
  képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.     18.)
  A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állására pályázat
  kiírása  Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
  elnöke elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ
  intézményvezetőjének megbízása 2013. március 31-én lejár. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet
  arról, hogy a pályázati kiírást az erre vonatkozó jogszabály szerint összeállították,
  kiegészítve vezetői gyakorlat kitétellel. A pályázati kiírást a Közszféra
  állásportálján, a Közigállás honlapon, valamint az önkormányzat honlapján és a
  Csömöri Hírmondó havilapban kell megjelentetni.  A
  képviselők 9 igennel szavaztak a pályázati kiírásról.     19.)
  Javaslat védőnői státusz létrehozására  Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
  elnöke elmondta, hogy a védőnői szolgálatnál a személyi feltételek nem adottak,
  hiszen a körzetekben ellátott gyermekek száma meghaladja az Országos
  Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozottét. A kistérségi vezető védőnő
  szerint szükség lenne négy védőnői körzet kialakítására. A bizottság javasolja
  részmunkaidős védőnői státusz létrehozását az iskola-, ifjúság-egészségügyi
  feladatok ellátására. Az álláshely, amely helyettesítéssel betölthető, 2013.
  január 1-jétől létesül, finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
  biztosítja.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatta a védőnői álláshely
  létrehozását.     20.)
  A szociális bevételek és kiadások átcsoportosítása a 2012. évi költségvetésben  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  beszámolt arról, hogy módosítani kell a 2012. évi költségvetés szociális
  bevételi és kiadási előirányzatát az államilag támogatott szociális segélyeknél
  és az önkormányzati segélyek esetében. Több segélynemnél csökkenés, míg több
  esetében többletkiadás jelentkezett. A módosításokkal a költségvetés közelebb
  kerül az éves várható összeghez kiadási és bevételi oldalon egyaránt.  A
  testület 9 igen szavazattal támogatta a szociális bevételek és kiadások
  átcsoportosítását.     21.)
  Javaslat a KMB iroda haszonbérleti szerződésének megkötésére  Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, adminisztrációs kötelezettségének kell
  eleget tegyen az önkormányzat azzal, hogy megköti a haszonbérleti szerződést a
  Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a körzeti megbízotti iroda biztosítására. A
  szerződés határozott időre, 5 évre szól. Fábri István polgármester javasolta
  módosítani az időtartamot 2+3 évre, hiszen nem lehet tudni, hogyan alakul az
  önkormányzatok financiális helyzete, és a testület csak saját ciklusára
  vonatkozóan tud kötelezettséget vállalni. A szerződés szerint 2 év múlva
  újratárgyalás szükséges.  A
  képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.     22.)
  Képviselők, hivatali vezetők közérdekű bejelentései  Tihanyi Ferenc képviselő lakossági bejelentést
  tolmácsolt: a Petőfi utca és az Ulicska sarkán lévő kút teteje beomlott, le
  kellene fedni, mert jelen állapotában balesetveszélyes.  Dr. Szarka Zsuzsanna felvetett egy lakossági kérdést,
  miszerint egy általános iskolás hol tud biztonságosan átkelni a Széchenyi úton
  ahhoz, hogy eljusson pl. a Nektár vagy Szőlő utcába? Fábri István polgármester elmondta, hogy a főutakon több
  gyalogos-átkelőhelyet terveztettek, ezek hamarosan elkészülnek.  Juhos Dávid műszaki osztályvezető
  tájékoztatta a képviselőket a 3-as számú bekötőúttal kapcsolatban. Az útpálya
  elkészült, de az önkormányzat által kért forgalomtechnikai módosítások
  elkészültéig az utat lezárták, az átadásig a kivitelező, a Colas-Swietelsky
  Konzorcium kezelésében marad. A Községgondnokság vállalta az útpálya hóeltakarítását
  és síkosságmentesítését a téli időszakban. A lezárt területen több helyen is
  eltolták a zárásra elhelyezett betonelemeket, felsértve az aszfaltburkolatot.
  Az útpálya azonban nem használható, nincs átadva a forgalomnak, a lakosságnak
  addig alternatív útvonalakat kell megadni.     - Zárt ülés -  1.) Tájékoztató az
  önkormányzat utóbbi hónapokban lezárt, illetve folyamatban lévő bírósági
  pereiről  2.) Iskolai szülői
  beadvány tárgyalása  3.) Oktatási
  intézmények vezetőinek illetménypótléka     Félegyházy-Sütő Eszter


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás