Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. augusztus 15., szombat
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Politikai pártok és polgári egyesületek

A két világháború közötti időszakban a politikai pártok tevékenysége vidéken főleg a négyévenként megtartott nemzetgyűlési, majd országgyűlési választások körül harcokban merült ki.


Úgynevezett rendszeres pártélet a községekben alig folyt, egyes pártok esetében ezt még a közigazgatás is akadályozta, mint látni fogjuk. A politikai pártoktól sokkal nagyobb jelentőséggel bírtak a polgári egyesületek, amelyek világos célokra szerveződve valóban átfogták, mozgósították a községek társadalmát. A két világháború között a szerves vidéki, községi fejlődésre ezek a civil szervezetek sokkal jelentősebb és maradandóbb hatást gyakoroltak, mint a pártok. A vidéki és a városi polgári társadalom kialakulása ezek nélkül el sem képzelhető.Az 1920. januárjában megtartott nemzetgyűlési választási hadjárat a jobboldal előretörését hozta. A cinkotai választókerület – melybe Csömör is tartozott – nemzetgyűlési képviselőjelöltjei voltak:

1. Friedrich István, 37 éves, miniszterelnök (1919. aug. 7. – nov. 25.), hadügyminiszter (1919. nov. 26. – 1920. márc. 15.), aki 1908-ban gépjavítóműhely, később Mátyásföldön vas – és gépgyárat alapított. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja színeiben indult.

2. id. Milcsevics János, 46 éves, Keresztény Nemzeti Egyesülés párti.

3. Király Andor, 44 éves, a kistarcsai Gép- és Vasúfelszerelési Gyár Rt. vezérigazgatója. Országos Kisgazda és Földműves Párt színeiben.Az I. Világháború, a nemzeti összeomlás és az első kommunista diktatúra után Csömörön először a gazdatársadalom ocsúdott fel és szervezte meg magát, mint általában máshol is az országban. A Gazdakörök céljai szerte a hazában nagyon világosak voltak, a gazdatársadalom érdekeinek védelme, a mezőgazdasági termesztés színvonalának emelése, kultúra és nemzeti politika.A Csömöri Hangya Fogyasztási Szövetkezet 1918-ban alakult meg kb. 80 taggal. Természetesen az 1918-1919-es évek nem kedveztek a megerősödésének, ezért néhány év pangás után kezdett fellendülni. Alapítója Jeszenszky Gyula evangélikus lelkész és Krizsán Kálmán községbíró volt. Elsősorban fűszer, vegyesáru, háztartási cikkek és palackozott italáru eladásával foglalkozott, 1931-ben már három fióküzlettel rendelkezett. Elnöke Krizsán György gazdálkodó volt 1931-ben, ügyvezető igazgatója Kleiz József és üzletvezetője Margittay Dezső.Az újra berendezkedő polgári Magyarország és vezetése, háta mögött a proletárdiktatúra vörös terrorjával és nemzetellenes intézkedéseivel természetesen nem nézte jó szemmel a munkásság szervezkedéseit, sajnos, azokat sem, melyek a polgári demokratikus államokban helyénvalók voltak már régen.A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége legálisan szervezkedett, ennek ellenére a hatóságok számos akadályt gördítettek vidéki szervezeteinek a kiépítése elé. Csömörön 1924. ápr. 10-én tanulmányozta az alapszabályát egy csoport munkás és aláírásával jelezte, hogy kész belépni a helyi csoportba. Ennek folytatásaként 1924. máj. 11-én Krausz Gyula az országos központ megbízottja és 27 csömöri építőmunkás megalakította a helyi csoportot. PPSKk vm. alispánja azonban nem engedélyezte a csömöri csoport létrejöttét, máshol is akadályozta, ahol tudta.Az Építőmunkás című szakmai lap 1937. februárjában számolt be arról, hogy Csömörön 1937. jan. 31-én a MÉMOSZ helyi csoportja tisztújító közgyűlést tartott a Ritter-féle vendéglőben. A gyűlést Bölcs István, ismert építőmunkás szervező nyitotta meg. A központ kiküldöttje Fodor Gyula volt, aki ismertette a MÉMOSZ országos programját. A közgyűlés megválasztotta az új csömöri vezetőséget, melynek elnöke Bölcs István lett.A csömöri gazdák, építőmunkások után a helybéli önálló iparosok alakították meg szervezetüket 1925. márc. 29-én. Az 1926. jún. 15-én regisztrált alapszabályuk szerint az egyesület célja: „Csömör község területén lévő iparosok szellemi nívójának emelése, a hazafiasság s nemzethűség erősbítése, a kultúra ápolása s terjesztése s általában mindazon törekvések előmozdítása, melyek a helyi iparosság hazafias és nemzeti nevelését a hazai ipar fellendítését támogatni s megvalósítani hivatnak s végül a helyben már megalakult s ezután megalakulandó ipari intézmények a fenti szellemben való támogatás.”A cél elérésére helyiséget béreltek, szakkönyvtárat hoztak létre, újságokat járattak és szakmai érdeklődésre számot tartó előadásokat szerveztek.A Csömöri Önálló Iparosok Köre taglétszáma 1931-ben 60 volt. Elnöke Reszler István szijjártó mester, alelnöke Schlisz József, titkár Ursprunger Ferenc, jegyző Szabó Péter. Könyvtárában, mely teljes egészében a Kör szerzeménye volt, 1931-ben 400 kötetet tartott nyilván. Megalakulásakor önálló dalárdát is szervezett, mely később különvált tőle, Petőfi Dalkör néven önálló életet kezdett.A fegyelmezett, életerős, hazafias ifjúság nevelésére az 1921. évi 53. tc. rendelkezett a leventeegyesület felállításáról. Ennek végrehajtására kiadott 9000/1924. sz. VKM utasítás után sorra alakultak a településeken ezen az ifjúsági egyesületek, melyek a fiatalokat katonai előképzésben is részesítették, hogy jó honvéd válhassék belőlük.A Csömöri Levente Egyesület 1925-ben alakult meg 250 köteles taggal Klaudinyi Lajos igazgató tanító szervezésében. Ekkor elnöke ifj. Savanyú Lajos volt.Az 1930-as évek elejére az egyesületnek saját könyvtára és sporttelepe volt, tagjai több környéki sportversenyen szép eredménnyel szerepeltek. Köteles taglétszáma 1931-ben 198 volt. (F. Szabó III. 48.)A község öt szobás házat vásárolt 1943. ápr. 22-én a Levente Otthon céljára, ebben az évben a levente-lőtér építése már folyt.

Ebben a korban a községek első pénzintézetei az Országos Központi Hitelszövetkezet (OKH) tagjaként megalakuló Hitelszövetkezetek voltak, a Csömöri Hitelszövetkezet 1927-ben jött létre. Alapítója és első elnöke Laky Imre volt, alapító tagjai Vadkerty Zsigmond, Lőwy Lipót és Fabók János.Laky Imrét az elnökségben 1929-ben követte Lőwy Lipót mészárosmester. A Csömöri Hitelszövetkezet 1931-ben 425 taggal és 48.000 pengő befizetett üzletrésszel rendelkezett.Az Országos Stefánia Szövetség a nép egészségi színvonalának emelése érdekében jött létre, különösen az anyák, gyermekek gondozása volt a célja. Mindenhol az országban elsősorban a hivatásos egészségügyi személyzetre támaszkodott és bevonta a szervezet életébe a falukban aktív anyákat és nagyanyákat is.A különböző polgári egyletek, egyesületek általában dalárdákat, kórusokat és színjátszó csoportokat szerveztek önmagukon belül. Különösen a dalárdák, munkáskórusok virágoztak, melyek országos találkozókon versengtek egymással. Csömörön az Önálló Iparosok Köre alakított „dalkart”, amelyik 1929. júl. 14-én elénekelte a Magyar Hiszekegyet a Petőfi Dalkör alakuló ülésén. Ez az egyesület a Bartók Béla Szövetség tagegyesületeként jött létre.Két alapszabályát is ismerjük, az egyik országos nyomtatott, a másik pedig helyi. Az utóbbi meghatározása szerint „Az egyesület célja a magyar dalművészet ápolása, a karéneklés, zenei oktatás és karirodalom fejlesztése és ezen a réven a magyar kultúra és nemzeti eszme előmozdítása”.Ennek érdekében a dalkör vállalta, hogy ének- és zenekari gyakorlatokat tart, hangversenyeket, estélyeket és előadásokat szervez és dalversenyeken vesz részt. Énekkari és más zeneművek megírására pályázatot hirdet. Közreműködik jótékony, hazafias és kulturális rendezvényeken és mozgalmakban.Az alapszabály szerint a Csömöri Petőfi Dalkörnek férfi- és nőikart, zenekart, műkedvelő gárdát (színjátszó csoport) és zeneiskolát kellett fenntartania.A Petőfi Dalkör 1935-ben fennállásának 10. évfordulója alkalmából az egész csömöri társadalmat megmozgató, felejthetetlen ünnepséget rendezett. Ekkor avatták fel zászlójukat, zászlóanya dr. Dorning Henrikné volt, Budapest nyugalmazott rendőrfőkapitány helyettesének a felesége. A Dorning család egy időben Csömörön lakott.Egy közösség elhatározta a Csömör Strandfürdő Társaság megalapítását és 1927. ápr. 6-án a képviselőtestület anyagi és erkölcsi támogatását kérte. Ezt megkapva 1927. ápr. 10-én meg is alakult.A Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) kétségtelenül a trianoni országcsonkítás sokkhatásának a következményeként alakult meg kezdetben. Az 1930-as évekre azonban már széleskörű céljai voltak, többek között az egészséges, testedzett ifjúság felnevelése és katonai szellemmel való beoltása. Mindez természetesen a Magyarországtól igazságtalanul elcsatolt nemzetrészek és területek visszafoglalásának a reményében.A MOVE Csömöri Sport Egyesülete 1930. júl. 27-én alakult meg. Alapszabálya így foglalta össze a szervezet célját. „A MOVE támogatásával és felsőbb irányítása mellett, mint annak szervi része, a magyar faj szeretetének, megbecsülésének, nagyrahivatottságának, nemzeti önérzetének tudatát felébreszteni, fenntartani és erősíteni, a nemzet erőinek kifejtése érdekében a magyar ifjúság lelki és testi képességeit növelni, gyarapítani, e cél érdekében a magyar ifjúságot nemzeti és keresztény szellemben nevelni, velük s a magyar férfiakkal, nőkkel a sport minden ágát nemzeti és amatőr szellemben művelni, az ehhez szükséges eszközöket megszerezni, az alakulat kebelében s azon kívül a szép jó és igaz iránti érdeklődést, a műveltséget, a bajtársi szellemet, összetartást, fegyelmet, kölcsönös áldozatkészséget, valamint a keresztény valláserkölcsöt minél tökéletesebben meghonosítani.”

Mindenek előtt utalnunk kell arra, hogy a korabeli szövegekben előforduló „magyar” jelző a magyar állampolgárokat jelentette, illetve miden esetleg nem magyar származású embert is, aki a magyarságot önként vállalta. A MOVE sportegyesületek elszaporodtak az 1930-40-es években, mert a falusi ifjúságnak pénzbeli és egyéb anyagi támogatást jelentettek.Kifejezetten szociális céllal jött létre a hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ), amelyik az I. világháború és forradalmak után, sajnos, széles bázisra támaszkodhatott. Kistarcsán 1930. márc. 16-án alakult meg a HONSZ helyi szervezete, melynek működési területe kiterjedt Csömörre is. A gazdasági világválság közepén a belépők utazási kedvezményekre, munkahelyre és szociális segélyekre számítottak. a belépők legnagyobb része természetesen a szervezet címében megjelölt állapotban volt, kisebb része azokból tevődött össze, akik a hadirokkant, hadiárva gondozásban saját belső maggyőződésükből részt akartak venni.

Dobozy Dávid, nyugállományú állami tisztviselő, Csömörön éveken keresztül szorgalmazta a helybeli HONSZ fiók létrehozását. Végül 1937. márc. 7-én sikerült neki megalakítania. Az összegyűltek legelőször kinyilvánították egy akarattal, hogy kiválnak a kistarcsai fiókból és saját szervezetet alkotnak. Dr. Vitéz Árvafalvi Nagy István a HONSZ országos elnöke képviseletében Trenkó János országos központi küldött szólt a csömöriekhez.Elmondta, hogy a HONSZ tárgyalásokat folytat a vasúti utazási kedvezmények kiterjesztése céljából a minisztérimubani, illetve a HÉV igazgatóságán. Leszögezte, hogy a HONSZ fő tevékenységeinek a sorában foglal helyet a tagok megfelelő állásba juttatása is. Dr. Bartos Lajos, helybéli ügyvéd, akit a HONSZ csömöri fiók jogtanácsosává választottak, bejelentette, hogy a fiók tagjait díjtalanul jogsegély szolgálatban látja el a lakásán.A Nemzeti Egység Pártja (NEP), Gömbös Gyula miniszterelnök pártja a közigazgatási egységek szerint szervezett, állandó politikai tevékenységet kifejtő kormánypárt volt. Az 1933-as évben szinte minden településen létrejöttek az alapszervezeti elnöke a mindenkori miniszterelnök volt. A NEP csömöri csoportja az un. Rothschild ügyben exponálta magát, ezt külön tárgyaljuk.Valamikor, az idejét nem ismerjük, létrejött Csömörön a Magyarországi Szocialista Párt helyi csoportja is. Az MSZP főtitkára, országgyűlési képviselő, Szeder Ferenc maga írt kérvényt Csömör község elöljáróságához, hogy a Ritter-féle vendéglőben pártvacsora keretében a helyi csoport megünnepelhesse 1941-ben március 15-ét. A községi jegyző válaszában elutasította a kérést.„A gödöllői járási Főszolgabíró úr távbeszélőn tett rendelkezése szerint értesítem, hogy a tervezett előadás és pártvacsora megtartása nem volt engedélyezhető.

A hazafias ünnepségek külön megtartását politikai pártszervezetek maguknak nem sajátíthatják ki, mert az ilyen természetű ünnepségek együttesen az egész lakosság egybevonásával kell történjenek.

Ugyancsak ilyen elbírálás alá esik a pártvacsora megtartásának kérdése is, mely nem egyéb, mint pártgyűlés tartása, azt pedig a fennálló rendelkezések tiltják és így az ily irányú kérelem sem volt engedélyezhető.”A csömöri jegyző által hivatkozott gödöllői járási főszolgabíró tehát nem engedélyezte az SZDP csömöri összejövetelét, pedig a párt az országban legális, sőt parlamenti párt volt.


PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 17. és  31-én, illetve augusztus 14. és 28-án viszik el.

A zöldhulladékot  július 17.,  valamint augusztus 7. és 28-án szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó következő száma augusztus 28-án jelenik meg. 

Időjárás