Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2017. október 18., szerda
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Pályázati kiírás igazgatói munkakör betöltésére

  Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

  Pályázati kiírás igazgatói munkakör betöltésére

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

  A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2017. augusztus 16-tól  2022. augusztus 15-ig szól.

  A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1

  Munkaidő: teljes munkaidő

  Az állás betöltésének ideje: 2017. augusztus 16.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az igazgató felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Főiskolai közművelődési végzettség és szakképzettség vagy

  - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

  - A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység.

  - A megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezet, és azt okirattal igazolja.

  - Magyar állampolgárság;

  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  • A véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • Szakmai önéletrajz,
  • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
  • oklevél, diploma másolat,
  • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
  • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
  • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

  A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

  A pályázót, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezésről a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a képviselő-testület dönt.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  - Oktatási és Kulturális Közlöny

  - Csömör honlapja

  - Csömöri Hírmondó

  - Helyi Hírek

  Pályázat benyújtásának módja:

  Személyesen, vagy postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

  A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház Igazgatói álláshelyére.

   

  PDF

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot  október 6-án és október 20-án, pénteken viszik el! 
  A zöldhulladékot október 13-án és október 27-én, pénteken kell kitenni az erre rendszeresített zsákokban!

     Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma október 27-én  jelenik meg!

  Időjárás