Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. szeptember 19., szombat
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. május 12-én megtartott üléséről

A képviselő-testület 8 fő részvételével, 1 képviselő igazolt hiányzásával tartotta meg ülését.


1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről
Az ülést Fábri István polgármester nyitotta meg a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeinek, intézkedéseinek beszámolójával. 2. Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének (TSZT) véglegesítése
Biró Attila alpolgármester előterjesztésében kifejtette, hogy mérföldkőhöz érkezett a településrendezési terv, amely 1997 óta kötelező, de Csömörön 2003-ban hozták létre az elsőt. Azóta nem módosult a TSZT, bár változtatásra kísérletet tett az előző vezetés, a munkafolyamat 4 évig tartott, mégsem került elfogadásra. A TSZT véglegesítését a 2011. március 31-én megtartott ülésen elnapolták, mert egyes lakossági csoportok tiltakozása miatt egyeztetést tartottak szükségesnek a földtulajdonosokkal. Az eredeti elképzelések szerint jelentősen megnőtt volna az erdőterületek száma, de a lakossági tiltakozás miatt csökkenteni kellett ezeket. Biró Attila kiemelte, hogy az új TSZT egy lehetőség és nem határozati rendelet. Eigler Tamás képviselő nehezményezte, hogy a Majorszegi-liget melletti erdőterület kijelölése elmaradt. Mint elmondta, fontos lett volna tájékoztatni az ott lakókat, hogy nem lesz véderdő, holott az M0-s autópálya miatt szükség lett volna rá. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy van ideális állapot, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy magántulajdonú területekről van szó, nem lehet erőszakkal erdőterületeket kijelölni. A jelenlegi véderdőhöz csatlakozva további 30—50 méteres véderdő sáv így is benne maradt a tervben. A településszerkezeti terv kompromisszumokkal jött létre, de a csömöriek többségének jót jelent.

A testület 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot a településszerkezeti tervről. 3. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
Fábri István polgármester elmondta: a módosítás azért szükséges, mert a nemrég elfogadott rendelet, bár árcsökkentést is tartalmaz, felvetett egy komoly problémát, miszerint hiába volt közterületi rendelete az Önkormányzatnak, azt sem az árusok nem vették figyelembe, sem a Hivatal nem tartatta be. A polgármester nagyon kemény szavakkal illette a korábbi önkormányzati vezetők és Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak „mutyizós”, „bratyizós”, a szocialista időket idéző gyakorlatát. Ennek tükrében szükségesnek mutatkozott egy egyeztetés az árusokkal, ahol sikerült megállapodni egy mindenki számára vállalható díjban. A negyedéves díj 20 m2-ig 36.000 Ft, ám heti egy árusítás esetén csak 12.000 Ft. Az őstermelők továbbra is ingyenesen használhatják a közterületet, de most már szabályosan, hiszen korábban nekik is kellett volna fizetniük helypénzt, ám ezt a hivatali dolgozók sosem szedték be.

A testület egyhangúlag fogadta el a rendelet módosítását. 4-5. Nonprofit Sport Kft. ügyvezetői állására jelentkező pályázók meghallgatása
Fábri István tájékoztatása szerint 12 pályázati anyag érkezett, ebből 5 csömöri szakembertől. Kiemelte, valódi versenyről van szó a jelenlegi pályáztatásnál is, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor is vagy pályáztatás nélkül nevezték ki az ügyvezetőt — legutóbb pl. szabálytalanul —, vagy nem szakmai indokok alapján választották ki.

Ezt követőn a 12 pályázó ismertette szakmai elképzeléseit a nonprofit sport kft. működtetésére vonatkozóan. 4 pályázó kért zárt, 8 pedig nyílt ülést a pályázati anyagának prezentálásakor. A képviselő-testület zárt ülésen, 5-3-as szavazati arány mellett döntött arról, hogy Válé Flóriánt kérik fel az ügyvezetői teendők ellátására (a szoros szavazati arány ellenére a megválasztott ügyvezetőt az első körös, véleménynyilvánító szavazáson minden képviselő az első három hely valamelyikére rangsorolta). A szakember 2011. június 14-től irányítja majd a kft-t. 6. Javaslat nonprofit sport kft. létrehozására – Csömöri Nonprofit Sport Kft. alapító okiratának megalkotása
Fábri István polgármester az alapító okirattal kapcsolatban a következő észrevételeket tette: a felügyelőbizottság nem kötelező, így javasolta, vegyék ki az erre vonatkozó részt az okiratból. Az alapító okiratot készítő ügyvédi iroda felhívta a figyelmet arra, hogy a megalakítandó kft. neve egy szóban – nonprofit – tér el az előzőétől, így a Csömöri Nonprofit Sport Kft. név bejegyzése kétséges. A képviselők támogatták a név Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-re való változtatását. Pásztor Sándor képviselő javasolta belefoglalni az alapító okiratba könyvvizsgáló által auditált mérleg leadásának kötelezettségét (felügyelőbizottság hiányában), ám ezt végül elvetette a testület. Biró Attila alpolgármester kérésére bekerült a célok közé a „csömöri polgárok testmozgására ösztönzése” kitétel is.Az alapító okiratot a képviselők egyhangúlag megszavazták, így 2011. május 12-i dátummal létrejött a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft, amely részben a végelszámolás alatt álló Csömöri Sport Kft. korábbi feladatait is ellátja majd, de a tervek szerint új sport-, illetve szabadidő-szervező tevékenységet is végez majd. 7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámoló megvitatása
Dr. Szarka Zsuzsanna az előterjesztés megvitatásakor felhívta a figyelmet arra, hogy az ingyenes étkeztetési program egy törvényi változás miatt veszélybe került és 2011. május 18-i határidővel kellene pályázni ennek megoldására. A testület némi vita után egyhangúlag döntött a felvetés újabb napirendi pontként való megvitatásáról. A képviselőnő ismertette: hogy továbbra is működjön a program, az Önkormányzatnak 176.500 Ft önrészt kell vállalnia, amelynek összege nem szerepel a költségvetésben. Felmerült a tervezett költségvetésbeli átcsoportosítás, de ehhez rendeletmódosításra lenne szükség, és így nem tartható a pályázati határidő.

A képviselők egyhangúlag szavazták meg az önrész biztosítását.A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat Tormay-Lesták Mária képviselő ismertette. Kiemelte, az intézmények között működik egy nagyon jó jelzőrendszer, ami egyedülállónak mondható, valamint nagyon jó a pszichológiai szakszolgálat is.

A beszámolót egyhangúlag fogadták el a képviselők. 8. Településőri álláshely megszüntetése
Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a településőrök bérére nyújtott állami támogatást visszamenőlegesen megszüntették. Foglalkoztatásuk évi közel 3 millió Ft-ba kerülne, amely a 2011-es költségvetésben nem szerepel.

A bizottság egyöntetű álláspontja szerint a polgárőrség mellett a jövőben a hivatásos rendőri szolgálatot kell elsősorban támogatni, így jó esély nyílhat arra, hogy nyártól állandóan a településen járőröző körzeti megbízottak dolgozzanak majd.

A képviselő-testület a településőri státusz megszüntetésére tett határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 9. Mátyás Király Általános Iskola energetikai korszerűsítésére nyert pályázat
Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta: a nyertes uniós pályázat megvalósításához 37 millió Ft saját tőke szükséges, az állami támogatás 32 millió Ft lenne. A saját tőke összege nem áll rendelkezésre, így nem tudja megkötni az Önkormányzat a pályázati szerződést. Ráadásul műszakilag nagyon rossz konstrukcióról van szó, a jövőben ugyanakkor mindenképp tervbe kell venni az iskola teljes felújítását.

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett döntött arról, hogy az Önkormányzat nem köti meg a támogatási szerződést. 10. Intézményvezetők kötelezettségvállalásának szabályozása
Eigler Tamás képviselő a testületi ülés elhúzódása miatt (ekkor már éjfél is elmúlt) a téma elnapolását kérte. A képviselő-testület egyetértett az előterjesztés későbbi ülésen való megvitatásával. 11. Nefelejcs Művészeti Óvoda kérelme családi- és sportnap támogatására
A napirendi pontot Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke terjesztette elő. A családi egészség- és sportnap lebonyolításához 160.000 Ft támogatást kért a Kéknefelejcs Óvoda intézményvezetője. A korábbi gyakorlat szerint ennek finanszírozására az óvoda alapítványa pályázott, mert lehetséges volt, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeket támogató alapítványok civil szervezetek részére kiírt pályázaton részt vegyenek. 2011-től a civil szervezetek pályázatait a Csömöri Kulturális Közalapítvány bírálja el és már nem pályázhat olyan alapítvány, amelynek fő tevékenysége az Önkormányzat által finanszírozott intézmény támogatása, hisz így lényegében „egyik zsebéből a másikba” tenné a pénzt az Önkormányzat, ráadásul a független civil szervezetek pályázati lehetőségeit csökkentené. Tormay-Lesták Mária elmondta, az óvoda alapítványa tudja finanszírozni a rendezvényt, igaz, ezáltal készletei kimerülnek. A finanszírozás az előző években is utólagos volt, így javasolt az 1%-os felajánlások ismeretében újraértékelni az óvodai programok megvalósítását.

A képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett elutasították az óvoda intézményvezetőjének beadványát. 12. Képviselők bejelentései Tormay-Lesták Mária számos jelentős kulturális és közösségi települési rendezvényre hívta fel a képviselők figyelmét. A képviselőnő továbbá beszámolt arról, hogy 129 óvodai jelentkezés érkezett be, a szabad férőhelyek száma azonban a mobil óvoda bővítés ellenére is csak 94.

Pásztor Sándor jelezte a lakók kérdését: az Erkel Ferenc utcában működő termelőüzemnek van-e engedélye? Szintén lakossági kérdés, hogy az Erkel Ferenc utcában működő családi napközi legálisan működik-e? A képviselő ezenkívül javasolta, hogy a testület a közeljövőben tartson önértékelést az elmúlt időszakról.

Biró Attila alpolgármester elmondta: bejegyezték az Önkormányzat tulajdonjogát a Kálvárián a 023-as és 024-es ingatlanra, így 95%-os tulajdont, illetve haszonélvezeti jogot szerzett.

Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetőségét az „Egérke-csoport” újraindításának a Kacsóh Pongrác úti óvoda régi tornatermében, mert az plusz 15 óvodai férőhelyet jelentene.

Tihanyi Ferenc képviselő jelezte, hogy képes beszámolót tart a helyi hulladéklerakóval kapcsolatos negyedéves ellenőrzésről a következő testületi ülésen.

Boross Jenő felvetette 1 oldalnyi sporthír megjelentetésének szükségességét a Csömöri Hírmondóban, és kérdezte, ez milyen költséggel járna? Fábri István polgármester elfogadta a felvetést és ígéretet tett arra, hogy kezdeményezni fogja a sportrovat újraindítását. 13. Csömör Ifjúságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága és Kuratóriuma tagjainak lemondásaA testület egyhangúlag elfogadta Szekeres János felügyelő bizottsági tag és Turnovszky Tamás kuratóriumi tag lemondását az Alapítványban betöltött funkciójáról. (Utóbbi jelezte, hogy már évekkel ezelőtt megtette ezt, de a cégbírósághoz ezt nem jelentették be az illetékesek.) 14. Az Év Pedagógusa-díjra tett javaslatok elbírálása
A testület a helyi oktatási intézmények javaslata alapján egyhangúlag döntött az Év Pedagógusa-díj kitüntetettjéről. A díj átadására 2011. június 3-án kerül sor. 15. 2011. évi pedagógus díszdiploma átadásához kapcsolódó jutalom összegének meghatározása
A testület egyhangúlag 40.000 Ft-ban határozta meg a díszdiploma után járó jutalom összegét. A következő testületi ülésre 2011. június 2-án kerül sor. Az ezutáni soron következő ülés június 16-án, csütörtökön, 16.00 órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. A nyilvános ülésen az általános iskola és a zeneiskola igazgatói állására jelentkező pályázókat hallgatják meg a képviselők, továbbá az új nonprofit sport kft. költségvetéséről határoznak.


PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot szeptember 11-én és 25-én, pénteken viszik el.

A zöldhulladékot szeptember 18-án, pénteken szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma szeptember 25-én jelenik meg. 

Időjárás